Místní poplatek - odpady

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC Boršov nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou se na svém zasedání dne 8.10.2012 usnesením

č. 34/3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Boršov nad Vltavou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

  1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
  3. fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.
  4. fyzické osoby, kterým podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.
  5. fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícícho azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícícho dočasnou ochranu cizinců.
 1. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 750 Kč a je tvořena:

   1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

   2. z částky 500,- Kč za kalendářní rok.

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily

997.055 Kč a byly rozúčtovány takto:

997.055 : 1919 (počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky) = 519,57

zaokrouhleno 520,-- Kč.

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši

500,-- Kč.

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují:

 1. každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk ( pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte k nejmladšímu).
 2. občané, kteří mají místo trvalého pobytu ohlašovnu OÚ Boršov nad Vltavou
 3. občané studenti s trvalým pobytem v obci, dlouhodobě žijící mimo obec, a to více než 300 dnů v kalendářním roce. Danou skutečnost lze doložit např. potvrzením o studiu a čestným prohlášením poplatníka.
 4. občané s trvalým pobytem v obci bydlící v domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou. Danou skutečnost lze doložit např. potvrzením sociálního zařízení.
 5. fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.
 6. fyzické osoby, kterým podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.
 7. fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona pravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Důvodem osvobození fyzických osob uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. e) – g) jsou vysoké náklady obecního úřadu při vymáhání tohoto poplatku u výše zmíněných kategorií poplatníků, které překračují výnosy poplatku od těchto poplatníků.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Je-li poplatníkdobě vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

 2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 1.2.2011.

 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013.

 

 

Mgr. Jan Zeman v.r.
starosta

 

Ing. Miroslav Nejedlý v.r.
místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.11.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 20.11.2012

Místní poplatek - odpady - dodatek č. 1

Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván a odstraňování komunálních odpadů obce Boršov nad Vltavou

vydaný v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Preambule

Dne 8. 10. 2012 se zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou na svém zasedání usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván a odstraňování komunálních odpadů obce na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013.

Na základě usnesení zastupitelstva č. 28/42 ze dne 11.3.2013 se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 takto:

Článek I.

Ruší se znění čl. 6. Obecně závazné vyhlášky a její text se nahrazuje textem tohoto znění:

Od poplatku se osvobozují:

každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk ( pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte k nejmladšímu).

občané, kteří mají místo trvalého pobytu ohlašovnu OÚ Boršov nad Vltavou

občané studenti s trvalým pobytem v obci, dlouhodobě žijící mimo obec, a to více než 300 dnů v kalendářním roce. Danou skutečnost lze doložit např. potvrzením o studiu a čestným prohlášením poplatníka.

občané s trvalým pobytem v obci bydlící v domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou. Danou skutečnost lze doložit např. potvrzením sociálního zařízení.fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.

fyzické osoby, kterým podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.

fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona pravující azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

občané, kteří prokazatelně žili v zahraničí po dobu delší než 300 dní v příslušném kalendářním roce.

Důvodem osvobození fyzických osob uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. e) – g) jsou vysoké náklady obecního úřadu při vymáhání tohoto poplatku u výše zmíněných kategorií poplatníků, které překračují výnosy poplatku od těchto poplatníků.

V Boršově nad Vltavou, dne 12.3.2013.

 

Mgr. Jan Zeman, v.r.

starosta obce

 

Vyvěšeno: 12.3.2013

Sejmuto: 28.3.2013

Tento dodatek k vyhlášce nabývá účinnosti dne 1.4.2013.

Místní poplatek - odpady - dodatek č. 2

Dodatek č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce Boršov nad Vltavou

 

vydaný v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

 

Preambule

Dne 8.10.2012 se zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou na svém zasedání usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1.1.2013.

Na základě usnesení zastupitelstva č. 3/53 ze dne 7.10.2013 se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje Obecně závazná vyhlášky č. 2/2012 takto:

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 650,-- Kč a je tvořena:

      a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

      b) z částky 400,- Kč za kalendářní rok.

      Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního   

      roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

      Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 

      991.697 Kč a byly rozúčtovány takto:

      991.697 : 1924 (počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky) = 515,44 zaokr. 515,--Kč.

      Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši

      400,-Kč.

(2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 

      k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se 

      poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo

      vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního

      měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

 

V Boršově nad Vltavou, dne 21.10.2013

 

                                                                                              Mgr. Jan Zeman v.r.

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 22.10.2013

 

Sejmuto: 8.11.2013

 

 

Tento dodatek č. 2 k vyhlášce nabývá účinnosti dne 1.1.2014.

 

 

   

     

Otevírací doba knihovny a BIC

Provozní doba knihovny a Boršovského informačního centra 

 

Pondělí

8:00 - 12:00     12:30 - 18:00

Úterý

8:00 - 12:00     12:30 - 15:00

Středa   

8:00 - 12:00     12:30 - 18:00

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 12:00     12:30 - 15:00

---

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová
777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Čermínová

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

tel.: 387 250 221

mobil: 720 935 953

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:30, 13:00 - 17:00

 

Novinky na email 


Informace o použití

Nahlášení problému

Inzerce

Eco Green Park Service

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 23.05.2017 v 08:52       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní