Co mohu vyřídit zde

Co mohu vyřídit zde

Co mohu vyřídit zde aneb co vyřizuje místní úřad

Matrika
Do matričního obvodu OÚ Boršov nad Vltavou spadají obce: Boršov nad Vltavou, Homole, Hradce, Planá, Vrábče, Závraty.

 • agenda narození,
 • agenda manželství,
 • agenda úmrtí,
 • ověřování kopií listin a podpisů na listinách,
 • výpis z rejstříků trestů,
 • změny jmen a příjmení.

 

Evidence obyvatel

 • evidence obyvatel pro správní obvod OÚ Boršov nad Vltavou,
 • změny trvalého pobytu,
 • rušení trvalého pobytu.

 

Stavební agenda
Nový stavební zákon ukládá stavebníkům pouze oznámit ústně na OÚ záměr výstavby, který  nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení. Všechn ostatní záležitost spadají do kompetence Stavebního úřadu Magistrátu města Č. Budějovice, Kněžská 19, pí Hana Pavlíková (386 804 014).

Obecní úřad vyřizuje v oblasti stavební agendy:

 • stanovisko k stavebnímu záměru z hlediska Územního plánu obce,
 • souhlasy k připojení na vodovod a kanalizaci,
 • rozhodnutí o připojení nemovitosti na místní komunikaci,
 • vyjádření k poloze sítí veřejného osvětlení.

 

Placení místních poplatků
Dle aktuálně platných vyhlášek.

 

Podání žádosti o kácení stromů
Kdy je a není nutné podat žádost:

Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Podklady k žádosti:
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:

 • jméno a adresu žadatele,
 • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
 • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu,
 • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zdůvodnění žádosti.

Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

 

Žádost o provoz výherních hracích automatů

 

Zábory
V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, jste povinni nahlásit na Úřadě použití veřjného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek. Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle platné legislativy