Místní poplatky

Obecně závazná vyhláška obce BORŠOV NAD VLTAVOU 1/2012

o místních poplatcích

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou se na svém zasedání dne 21.5.2012. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první

Čl. 1
Základní ustanovení

Obec Boršov nad Vltavou vybírá tyto místní poplatky:

poplatek ze psů,

poplatek za lázeňský a rekreační pobyt,

poplatek za užívání veřejného prostranství,

poplatek ze vstupného,

poplatek z ubytovací kapacity,

poplatek za provozovaný výherní hrací automat,

poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Boršov nad Vltavou.

Část druhá
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.

Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.

Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).

Čl. 4
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů od nabytí každého psa do vlastnictví či držení nebo v den přihlášení se k trvalému pobytu v obci či v den zápisu sídla do obchodního či obdobného rejstříku.

Povinnost uloženou v odst. 1 tohoto čl. vyhlášky má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

V oznámení poplatník nebo plátce uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor dle daňového řádu, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka či držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky poplatník nahlásí správci poplatku nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 6
Sazba poplatku

Poplatek ze psa činí ročně:

Boršov nad Vltavou Osady

za každého psa bez identifikačního čipu 300,- Kč 300,- Kč

za každého psa s identifikačním čipem 200,- Kč 200,- Kč

Za Osady dle odst. 1 se považují Jamné, Zahorčice a jednotlivé samoty.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku, činí poplatek 1/12 sazby uvedené v odst. 1 za každý započatý kalendářní měsíc.

§ 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 7
Osvobození

Držitel psa je osvobozen od poplatku za psa, který je opatřen identifikačním čipem, a to po pro příslušný a následující rok od prokázání této skutečnosti správci poplatku.

Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 2) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 3), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízení obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 4).

Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla.

Zanikne-li poplatková povinnost z jakýchkoli důvodů, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit, a to nejpozději do 8 dnů po jejím zániku.

Čl. 9
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, za nějž náleží.

Část třetí
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 10
Předmět poplatku

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokážou jiný důvod svého pobytu.

Čl. 11
Poplatník

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokážou jiný důvod svého pobytu. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.

§ 2 vyhl. Č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

§ 86 zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

např. zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 12
Oznamovací povinnost

Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 8 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 3 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

V oznámení plátce uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor dle daňového řádu, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 13
Sazba poplatku

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu: 15,- Kč.

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije.

Čl. 14
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

osoby nevidomé, bezmocné 2) a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 3), a jejich průvodci

osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).

Důvod osvobození se prokazuje ubytovateli.

Čl. 15
Označování

Ubytovatel, který provozuje kemp je povinen zajistit, aby stany, chatky, resp. jiné formy ubytování, které se v něm nachází, byly označeny barevnými štítky v rozlišení:

modrý štítek - osoba od poplatků osvobozená,

červený štítek - osoba od poplatků neosvobozená,

s tím, že ubytovatel je povinen štítek takto vydat každé osobě, která se v kempu ubytuje.

Každá osoba, která se v kempu na území obce ubytuje je povinna štítek na stan, chatku, resp. jinou formu ubytování viditelně vyvěsit neprodleně po jeho přidělení nebo při tom ubytovateli poskytnout potřebnou součinnost.

Štítky obec přiděluje ubytovateli zdarma.

Čl. 16
Ubytovací kniha

Ubytovatel je povinen vést ve smyslu § 3 odst. 4 zák. č. 565/1990 Sb. v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Podoba evidenční knihy je přílohou č. 1 této vyhlášky.

Čl. 17
Splatnost poplatku

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.

Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku, případně jej odvede v hotovosti nejpozději do 31. 12. Příslušného kalendářního roku, za nějž poplatek náleží.

Část čtvrtá
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 18
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 19
Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství obce Boršov nad Vltavou se pro účely této vyhlášky považují všechna veřejně přístupná místa.

Čl. 20
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 17 této obecně závazné vyhlášky.

Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 21
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství, a to nejméně 8 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 3 dny, je nutno tuto povinnost splnit nejméně 5 dní předem.

V oznámení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor dle daňového řádu, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 22
Sazba poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívaného veřejného prostranství:

a) za umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb 10,- Kč

b) za umístění stavebního zařízení a dočasných staveb 5,- Kč

c) za umístění prodejního zařízení 10,- Kč

d) za umístění skládky 5,- Kč

poplatek za užívání veřejného prostranství u níže uvedených kategorií je stanoven roční paušální částkou:

a) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10.000,- Kč/rok

b) za umístění cirkusů 50.000,- Kč/rok

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k užívání veřejného prostranství využije.

Čl. 23
Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,

b) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní.

Čl. 24
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 17 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 25
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Část pátá

Poplatek ze vstupného

Čl. 26
Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Čl. 27
Poplatník

Poplatníkem jsou fyzické nebo právnické osoby, které akce uvedené v Čl. 25 pořádají.

Čl. 28
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen nejpozději 8 dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení.

V oznámení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor dle daňového řádu, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

Čl. 29
Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 10%.

Čl. 30
Osvobození

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Čl. 31
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 5-ti dnů ode dne konání akce. U poplatku placeného paušální částkou je poplatník povinen zaplatit poplatek též nejpozději v den povolení pořádání akce.

Část šestá
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 32
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 33
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování v zařízeních pro toto ubytování sloužících poskytla nebo právnická osoba, která takové zařízení vlastní nebo má k němu zřízené právo hospodaření.

Čl. 34
Oznamovací povinnost a evidence

Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 8 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 5-ti dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

V oznámení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor dle daňového řádu, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 35
Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí:

- za každé využité lůžko a den 4,- Kč

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne bude lůžku využito.

Čl. 36
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl. 37
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce. Poplatek placený paušální částkou je splatný čtvrtletně do konce každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Část sedmá
Poplatek za provozovaný výherní automat

Čl. 38
Předmět poplatku

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.

Čl. 39
Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 40
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen nejpozději do 10-ti dnů před uvedením výherního hracího přístroje do provozu oznámit tuto skutečnost správci poplatku.

V oznámení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor dle daňového řádu, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 41
Sazba poplatku, splatnost poplatku

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5.000,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 30-ti dnů ode dne uvedení výherního hracího přístroje do provozu.

Část osmá
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Čl. 42
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Čl. 43
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Čl. 44
Sazba poplatku

Sazba poplatku na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku činí:

s možnost připojení na vodovod 43,50 Kč

s možností připojení na kanalizaci 38,50 Kč.

Čl. 45
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 46
Osvobození

Od poplatku je osvobozena výměra nad 3000 m2 stejného stavebního pozemku ve vlastnictví téhož subjektu.

Čl. 47
Vznik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká po zhodnocení pozemku a od okamžiku účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

Část devátá

Čl. 48
Ustanovení společná a závěrečná

Nebudou-li poplatky podle této obecně závazné vyhlášky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Nesplnění oznamovací povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou může správce poplatku postihovat pokutou podle zvláštního zákona.

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od jejich splatnosti.

Čl. 49
Způsob placení poplatků

Poplatky stanovené touto vyhláškou může poplatník hradit:

bankovním převodem na účet správce poplatku č: 8824231/0100, vedený v KB, a.s., pobočka České Budějovice,

poštovní poukázkou, kterou poskytne poplatníkovi správce poplatku,

v hotovosti v pokladně správce poplatku.

Pro případ, kdy poplatník bude hradit poplatky stanovené touto vyhláškou bankovním převodem dle odst. 1 písm. a) tohoto článku vyhlášky, může stanovit správce poplatku variabilní symbol.

Čl. 50
Přechodná a zrušovací ustanovení

Výše místních poplatků splatných před účinností této obecně závazné vyhlášky se řídí dosavadní obecně závaznou vyhláškou. Výše místních poplatků splatných po účinnosti této obecně závazné vyhlášky se řídí touto obecně závaznou vyhláškou.

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích, ze dne 15.12.2010.

Čl. 51
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.6.2012.

 

Mgr. Jan Zeman v.r.
starosta

 

Ing. Miroslav Nejedlý v.r.
místostarosta

 

Vyvěšeno dne: 28.5.2012

Sňato dne: 13.6.2012

 

Příloha č. 1 (PDF 51.51 kB)

Otevírací doba knihovny a BIC

Běžný provoz knihovny 

Turistického informačního centra od 1.9.-30.6.

Pondělí

10:00 - 12:30   13:00 - 18:00

Úterý

10:00 - 12:30   13:00 - 15:00

Středa   

10:00 - 12:30   13:00 - 18:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

10:00 - 12:30   13:00 - 15:00

--------------

--------------

--------------

Prázdninový provoz knihovny 

a Turistického informačního centra od 1.7.-31.8. 

Pondělí

11:00-13:00 13:30-18:00

Úterý

11:00-13:00 13:30-15:00

Středa   

11:00-13:00 13:30-18:00

Čtvrtek

11:00-13:00 13:30-15:00 

Pátek

11:00-13:00 13:30-18:00

Sobota

11:00-13:00 13:30-18:00

Neděle

11:00-13:00 13:30-18:00

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová

777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Hourová Kamila

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

tel.: 387 250 221

mobil: 720 935 953

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:30, 13:00 - 17:00

 

Novinky na email
Nahlášení problému

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 10.09.2019 v 10:33       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní