Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení (číslo účtu)
 6. Identifikační číslo (IČ)
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. Dokumenty
 9. Žádat o informace lze:
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 20. Informace o zpracovávání osobních údajů
 21. Informace o územním plánu
 22. Seznam organizací - rozpočtové, příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

 1. Oficiální název

Obec Boršov nad Vltavou


2. Důvod a způsob založení

Zákon o obcích č.128/2000 Sb..
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (zákon 128/2000 Sb., § 2 odst. 2)3. Organizační struktura

Obec Boršov nad Vltavou má devítičlenné volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo zřídilo výbory finanční a kontrolní. Dále zastupitelstvo zřídilo výbory:

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obecní úřad Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou

4.3 Úřední hodiny

Obecní úřad

 

4.4 Telefonní čísla

387 250 221, 387 250 303

4.5 Číslo faxu

387 250 221

4.6 Adresa internetové stránky

www.borsovnvlt.cz

4.7 Adresa e-podatelny

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

4.8 Další elektronické adresy

starosta@borsovnvlt.cz, mistostarosta@borsovnvlt.cz


5. Bankovní spojení (číslo účtu)

běžný účet obce – ČSOB a.s., pobočka České Budějovice,
číslo účtu: 8824231/0100  KB a.s, pobočka České Budějovice
hotovostní úhrady v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu

6. Identifikační číslo (IČ)

00244694


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00244694


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky
Jednací řád
Zápisy ze zasedání

8.2 Rozpočet

8.2.1 Rozpočty
Rozpočet
 
8.2.2 Závěrečné účty
 

8.2.3 Kontrola hospodaření


9. Žádat o informace lze:

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci lze učinit:

ústně:

 1. osobně na úřadu
 2. telefonicky

písemně:

 1. na formuláři,
 2. poštou na adresu úřadu
 3. faxem
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny
 5. přímo na úřadu
 6. prostřednictvím datové schránky:

 


10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se stěžovatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Stěžovatel obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména ta, která je podána písemně, by měla být, co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Podání se posuzuje podle jeho obsahu a nikoli podle jeho označení stěžovatelem.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně:


písemně:

 1. na formuláři,
 2. poštou na adresuúřadu
 3. faxem
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny
 5. přímo na úřadu
 6. prostřednictvím datové schránky

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na úřadu

 • poštou na adresu úřadu

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.


12. Formuláře

Formuláře jsou v elektronické podobě na oficiálních stránkách v sekci Formuláře a v tištěné podobě na úřadu .

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Doporučujeme odkaz na stránkách obce Boršov nad Vltavou, sekce "Co si vyřídím na". Dále je pak tato problematika podrobně rozebírána na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Nejdůležitější právní předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení
Vnitřní předpisy
Řády

 15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

 

16.2. výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací v rubrice Výroční zprávy


18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v rubrice Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.


19. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte název obce a okres
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

 


20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

21. Informace o územním plánu

více informací v rubrice Územní plán


22. Seznam organizací - rozpočtové, příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Obecní úřad

Adresa úřadu

Obecní úřad Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou


Úřední dny:

pondělí, středa

7.00-12.30    13.00-17.00

Po telefonické domluvě Vás rádi přijmeme i mimo úřední dny, úterý a čtvrtek do 15 hodin, pátek do 13 hodin.

Číslo účtu: 8824231/0100  KB a.s, pobočka České Budějovice, 94-9712231/0710 Česká národní banka

IČ: 00244694 DIČ: CZ00244694

Tel./fax: 387 250 221, Mobil: 720 935 953
Email: obec@borsovnvlt.cz, matrika@borsovnvlt.cz

 

Kontakty

Starosta

Mgr. Jan Zeman
starosta obce
734 385 498
starosta@borsovnvlt.cz
(PRO Boršov)

 

Mgr. Romana Rýcová
místostarostka obce
777 195 733
mistostarostka@borsovnvlt.cz
(PRO Boršov)

 

IMAG0056.jpg

Pavlína Rouhová
administrativní pracovnice - asistentka
720 935 953
obec@borsovnvlt.cz

 

 

 IMAG0062.jpg Drahomíra Štěpánková
matrikářka - referentka
387 250 221
obec@borsovnvlt.cz
matrika@borsovnvlt.cz
 IMAG0060_1.jpg Bc. Martina Pierová
účetní - referentka
387 250 221
obec@borsovnvlt.cz

 

 


Zvětšit mapu

Vyhlášky

SKMBT_C36018092012470 (PDF 243.54 kB)V této sekci naleznete aktuální znění obecních vyhlášek.

 

 

 

 

zpět
ZPĚT