Systém nakládání s odpady

Obecně závazná vyhláška č. 8/2006

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou na svém zasedání dne 18. 12. 2006 vydalo na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I. - Základní ustanovení

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Boršov nad Vltavou a systém nakládání se stavebním odpadem na uvedeném území. Dále stanovuje povinnosti fyzických osob zapojených do systému při nakládání s komunálním odpadem a povinnosti fyzických osob v systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „původce").

Čl. 2
Základní pojmy

(1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 1/.

(2) Stavebním odpadem jsou všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti původce, (např. beton, cihly, tašky, keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky), uvedené v Katalogu odpadů 2/.

(3) Objemným odpadem se rozumí veškerý odpad, který je svým charakterem odpadem komunálním, ale který svými rozměry či strukturou neumožňuje jeho odložení standardním způsobem.

(4) Nebezpečným odpadem se rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise 2/ a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1/ § 4 písm. b) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2/ vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

(5) Obec nemá zřízen sběrný dvůr pro odkládání objemného odpadu, stavební suti a všech nebezpečných složek komunálního odpadu. Tento odpad bude ukládán a likvidován systémem mobilních svozů na základy systému uvedeného v oddílu II. čl. 3 této vyhlášky. Organizování a konání jednotlivých mobilních svozů vyhlašuje obecní úřad.

(6) Objektem je bytový a rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci (tj. např. rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata) 3/.

(7) Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají komunální odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Obec nezajišťuje smluvně pro tyto subjekty využití systému nakládání s komunálním odpadem, který je stanoven touto vyhláškou. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Oddíl II. - Stanovení systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu

Čl. 3
Způsob zajištění

Obec Boršov nad Vltavou má pro odstraňování komunálního odpadu zaveden systém, který realizuje obchodní společnost Marius Pedersen a.s., jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., od odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Způsoby odkládání komunálního odpadu a místa k tomu určená

Komunální odpad lze na území obce odkládat pouze těmito způsoby:

a) do speciálních nádob, kterými jsou popelnice o objemu 110 l nebo kontejnery o objemu 1100 l a v případě potřeby do dalších velkoobjemových kontejnerů; do popelnice se odkládá již dále nevytříditelný komunální odpad (např. popel, nevytříditelné a dále nevyužitelné odpady vznikající při provozu domácnosti apod.), nelze do nich ukládat žhavý popel, tekutiny, zbytky ropných produktů, chemikálie, akumulátory, výbojky, zářivky, suché články, vyřazené léky, zápalné či výbušné látky a jiné látky ohrožující zdraví, životní prostředí nebo bezpečnost, organické látky podléhající rychlému rozkladu, těla uhynulých zvířat, nadrozměrné předměty či předměty, které by mohly poškodit svozové zařízení či způsobit nefunkčnost uzávěru nádob; do velkoobjemových kontejnerů se odkládají neskladné předměty, které nelze odkládat do popelnic a kontejnerů o objemu 1100 l a dále odpad z jednorázových akcí na základě příslušné dohody;

3/ vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

b) do zvlášť označených a barevně odlišených plastových nádob na tříděný odpad dle druhu odpadu:

- sklo do nádob zelené barvy s nápisem „sklo", nepatří sem však keramický a porcelánový odpad a je nutno ze skla odstraňovat kovové části jako jsou uzávěry a kroužky z lahví;

- plasty do nádob žluté barvy s nápisem „plasty" nebo do pytlů určených pro sběr plastů, u PET lahví je nutné zmenšit jejich obsah sešlápnutím;

- papír do nádob modré barvy, nepatří sem však vrstvené obaly jako např. krabice od mléka, džusů, obaly knih, obaly s kovovými částmi, kalendáře, zamaštěný a voskový papír, dětské pleny, hygienické vložky apod;

jiný odpad, než na který jsou určeny, je do těchto nádob na tříděný odpad nelze odkládat;

c) likvidace nebezpečných odpadů, mezi něž patří:
ledničky, mrazničky, elektronický odpad, televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, teploměry, olověné akumulátory, monočlánky, barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, odmašťovacích přípravků, vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, pneumatiky, staré léky apod.; sběr nebezpečných odpadů je zajišťován firmou k tomu účelu zřízenou, den konání svozu a výši poplatků vyhlašuje obecní úřad;

d) do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství lze ukládat pouze drobný odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích obce, do těchto nádob nelze ukládat komunální odpad z domácností a vzniklý při podnikatelské činnosti;

e) jiným způsobem, než je shoda uvedeno, lze komunální odpad odkládat poze po dohodě s obecním úřadem.

Oddíl III. - Závěrečná ustanovení

Čl. 5
Orgány pověřené kontrolní činností nad dodržováním této vyhlášky

(1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí členové kontrolního výboru, členové komise životního prostředí při Obecním úřadu Boršov nad Vltavou.

Čl. 6
Sankce

Porušení ustanovení a povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů 4/, 5/.

Čl. 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2007.

4/ zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5/ zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Ing. František Homolka v. r.
starosta

 

Mgr. Stanislav Gorčica v. r.
místostarosta

 

Vyvěšeno dne: 12. 2. 2007

Sejmuto dne: 28. 2. 2007

 

Otevírací doba knihovny a BIC

Provozní doba knihovny a Boršovského informačního centra 

od 01. 09. 2017 

Pondělí

10:00 - 12:30   13:00 - 18:00

Úterý

10:00 - 12:30   13:00 - 15:00

Středa   

08:00 - 12:30   13:00 - 18:00

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

10:00 - 12:30   13:00 - 15:00

-------------

-------------

-------------

 Knihovnice:

Mgr. Romana Rýcová

777 195 733

Souřadnice:
48.922430, 14.433332
mapa

Otevírací doba sběrného místa
ST   15:00 - 17:00
SO   09:00 - 11:00
Otevírací doba pošty
PO  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
ST  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
ČT  8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
 8:00 - 12:00

 

Otevírací doba kadeřnictví
PO  10:30 - 17:30
ST  12:00 - 17:30
 08:00 - 16:00


Objednávky na tel:
731 376 325 - paní Hourová Kamila

Kronikářka

Ilona Lonsmínová
i.lonsminova@volny.cz

Stránky pro seniory

Kontakt

Obec Boršov nad Vltavou
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou

tel.: 387 250 221

mobil: 720 935 953

e-mail: obec@borsovnvlt.cz

Kompletní kontakty zde

Datová schránka - rk5bfdx

Czech point  datové schránky

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP
(provozuje Česká pošta)

 Facebook Boršov nad Vltavou

Úřední dny OÚ
PO  7:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
ST  7:00 - 12:30, 13:00 - 17:00

 

Novinky na email
Nahlášení problému

Inzerce

Eco Green Park Service

Spolupracujeme

Logo_Podkleti_color.png

 

Vodácký informační portál

Čas poslední aktualizace: 16.07.2018 v 08:21       Oficiální stránky Boršov nad Vltavou © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní