Obecně závazné vyhlášky

Daň z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška obce Boršov nad Vltavou č. 2/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou se na svém zasedání dne 23. 6. 2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stavby

U staveb na území obce Boršov nad Vltavou uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 338/1992 Sb., se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,5.

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

 

Ing. František Homolka v. r.
starosta

 

Mgr. Stanislav Gorčica v. r.
místostarosta