Vodné, stočné

Vodné, stočné

Obecně závazná vyhláška obce BORŠOV NAD VLTAVOU č. 4/2008,

kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou se na svém zasedání dne 15.12.2008, usnesením č. 39/6 usneslo vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě. 1)

Čl. 2
Stanovení druhu pevné složky

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle (například podle kapacity vodoměru/§32 odst. 1 písm. a)/, nebo podle profilu vodovodní přípojky /§32 odst. 1 písm. b)/, nebo podle množství odebrané vody /§32 odst. 1 písm. c)/ vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení, tj. 1. 1. 2009.

 

Ing. František Homolka v. r.
starosta

 

Mgr. Stanislav Gorčica v. r.
místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2008

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2008

 

1) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů