Obecně závazné vyhlášky

Čistota obce

Obecně závazná vyhláška obce Boršov nad Vltavou č. 10/2011

o čistotě, údržbě a vzhledu obce Boršov nad Vltavou

Zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 11.7.2011 vydat podle ustanovení § 10 písm. c) tohoto zákona, následující obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky

Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se zdržují na území obce Boršov nad Vltavou (dále také jen „obec"), nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jenž zde trvale nebo dočasně vyvíjejí činnost v rámci své podnikatelské činnosti, v souvislosti s níž by mohlo být zasaženo do čistoty a vzhledu obce.

Článek 2
Obecné pojmy

Územím obce Boršov nad Vltavou se rozumí katastrální území Boršov nad Vltavou a Zahorčice u Vrábče.

Veřejným prostranstvím se rozumí všechna místa na území obce, která jsou veřejně přístupná.

Chodníkem se rozumí cesta v zastavěné části obce upravená pro pěší, schody, jakož i pruh komunikace v šíři 2 m maximálně, přiléhající k nemovitosti a potřebný pro bezpečnou chůzi. Součástí chodníků jsou např. i vjezdy do domů, garáží, dvorů apod. a také bezbariérové nájezdy. Nerozhoduje, zda byly tyto obecním úřadem převzaty či prohlášeny za veřejné.

Článek 3
Údržba veřejného prostranství

V zájmu čistoty, ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti občanů je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství, poškozovat je, svévolně přecházet přes zelené pásy. Parkování je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených.

Zejména není povoleno:

a/ odhazovat smetí, papíry, obaly (včetně lahví), zbytky jídla i ovoce, veškeré další odpadky, zejména zdraví a život ohrožující, mimo nádoby a místa k tomu určená,

b/ znečišťovat veřejná prostranství např. odpadními vodami, provozními kapalinami, roztoky mycích prostředků, které unikly při mytí a údržbě dopravních prostředků a dalších strojů a také jinými obdobnými tekutinami.

c/ znečišťovat chodníky a jiná prostranství zejména pliváním, výkaly, výměšky, odhazováním nedopalků cigaret či použitých žvýkaček,

d/ nechat volně pobíhat psy, kočky, drůbež a jiné drobné či hospodářské zvířectvo na veřejných prostranstvích a tím je znečišťovat či poškozovat. Pokud ke znečištění dojde, je majitel zvířete nebo osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči, povinen toto znečištění neprodleně odstranit, tak aby nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů a dalších lidí a zvířat vyskytujících se na území obce, porušení hygienických norem, narušování občanského soužití a vzhledu obce,

e/ ponechávat na veřejných prostranstvích obce další věci bez ohledu na jejich původ a rozměry, které jsou způsobilé narušit čistotu těchto prostranství nebo bránit v jejich údržbě.

Osoby prodávající občerstvení jsou povinny před prodejem zajistit umístění dostatečného počtu nádob na odpadky v jejich bezprostřední blízkosti, a to na svůj náklad.

V zájmu čistoty a vzhledu obce je zakázáno vylepovat plakáty a jiné písemnosti mimo vyhrazené plakátovací plochy. Příslušným orgánem obce může být udělena výjimka.

Článek 4
Užívaní veřejného prostranství

Zvláštní užívání veřejného prostranství (skladování stavebního, topného či jiného materiálu, umístění stavebních buněk a kontejnerů) na dobu delší 24 hodin je možné jen na základě povolení vydaného Obecním úřadem v Boršově nad Vltavou. Takové povolení příslušný obecní úřad vydá pouze tehdy, nelze - li k danému účelu využít jiných prostor a po zaplacení poplatku, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou.

Každý, komu byla povolena činnost, včetně podnikatelské činnosti, a práce na veřejném prostranství je zejména povinen:

a/ užívat veřejné prostranství tak, aby nedocházelo k znečišťování okolí, odstraňovat vzniklá znečištění a jejich příčiny, které by v souvislosti s užíváním mohly nastat,

b/ zabezpečit přístup k uzávěrům vody a kanalizačním vpustím,

c/ zajistit, aby veřejná prostranství jím užívána byla co možná nejméně odnímána svému účelu,

d/ zabezpečit bezpečnost jiných uživatelů veřejného prostranství,

e/ používat vyhrazených prostor a plnit stanovené podmínky na základě povolení,

f/ zabránit poškozování veřejného prostranství,

g/ po skončení užívání uvést veřejné prostranství bez prodlení do původního stavu,

h/ při poruchách na zemních vedeních je povinen ten, který užívá veřejného prostranství, uvolnit plochu za účelem odstranění poruchy. Ten, který odstraňuje poruchu je povinen uvést prostranství do původního stavu

ch/ bránit znečišťování vodních toků a nádrží a přilehlého okolí

Je zakázáno užívat veřejná prostranství za účelem provozování hazardních her.

Článek 5
Parky, sady, hřiště, dětská hřiště a pískoviště

Ustanovení této vyhlášky se vztahují na všechna veřejná prostranství obce, zejména pak parky, sady, hřiště, dětská hřiště a pískoviště. O jejich údržbu a základní vybavení pečuje organizace pověřená jejich správou a údržbou obcí.

Parky, sady, hřiště, dětská hřiště a pískoviště slouží především k odpočinku, rekreaci občanů, případně k zábavě a hrám.

Je proto zakázáno:

a/ svévolně tato zařízení ničit, poškozovat a užívat k jiným účelům, není - li takové užívaní součástí povolení vydaného obecním úřadem obce,

b/ vpouštět na tato zařízení psy, kočky, drůbež a jiná zvířata,

c/ znečišťovat je odpadky, nedopalky cigaret, pliváním, použitými žvýkačkami, výkaly, dalšími výměšky, nebezpečným odpadem, zejména ohrožujícím zdraví a život lidí a zvířat vyskytujících se na území obce, a jinou činností,

d/ narušovat pravidla občanského soužití zejména hlukem, křikem, hlasitým zpěvem, hudební produkcí, reprodukovanou hudbou

f/ v sadech a parcích používat vyhrazených chodníků k jízdě na kole či motorovým dopravním prostředkem,

g/ tábořit a rozdělávat oheň mimo vyhrazená ohniště.

Článek 6
Náves a přilehlé okolí

Náves a přilehlé okolí slouží zejména jako obchodní, historické, turistické a odpočinkové centrum obce.

Z těchto důvodů je v prostorách návsi a přilehlého okolí zakázáno:

a/ požívání všech druhů alkoholických nápojů mimo k tomu vyhrazených provozoven či jejich přilehlých venkovních prostorů k tomu výhradně určených,

b/ užívání návykových a psychotropních látek,

c/ znečišťování veškerými druhy odpadu včetně nedopalků a žvýkaček,

d/ rušit spoluobčany křikem, nadměrným hlukem, hlasitým zpěvem, reprodukovanou hudbou,

e/ parkování nákladních automobilů a autobusů,

f/ přemísťování a poškozování laviček, odpadkových nádob, příp. jiných zařízení.

Pozn.: K ustanovením bodů a, c, d, může příslušný orgán obce výjimku, která je součástí povolení.

Článek 7
Zneškodňování odpadů, skládky

Na území obce je zajištěn svoz pevného domovního odpadu prostřednictvím právnických nebo fyzických osob, které se zabývají touto činností v rámci své podnikatelské činnosti. Proto je v zájmu obce zejména s ohledem na čistotu a ochranu životního prostředí, aby všechny osoby využívaly k zneškodňování pevného odpadu především této služby.

Pro odvoz odpadů jsou určeny skládky, o jejichž umístění rozhoduje příslušný orgán obce. Mimo stanovené skládky není povoleno vytvářet tzv."divoké skládky". Toto opatření se týká např. i popela, sutin z demolic, vytěženého nepotřebného materiálu apod. Je zakázáno pálit trávu a listí.

Obec zabezpečuje dostatečný počet odpadkových košů pro odhazování drobných odpadků a jejich vhodné a účelné rozmístění na veřejných prostranstvích. Odpadkové koše v obci jsou určeny jen na pouliční odpadky od procházejících osob. Není dovoleno používat tyto odpadkové koše na odpadky z domů, obchodů, apod.

Článek 8
Údržba místních komunikací

Obec zabezpečuje údržbu, pravidelné čištění, kropení, zametání, odklízení sněhu u těch vozovek a chodníků, které jsou ve správě obce, a to svou vlastní činností nebo prostřednictvím právnických nebo fyzických osob, které se touto činností zabývají v rámci své podnikatelské činnosti. Obec je rovněž povinna udržovat místní komunikace v dobrém technickém stavu.

Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které se nacházejí v zastavěném území a hraničí se silnicí nebo místní komunikací, jsou povinni bez průtahů odstraňovat vlastníci komunikací, pokud tyto závady vznikly znečištěním, náledím, sněhem a další vyšší mocí.

Způsobí - li právnická nebo fyzická osoba snížení bezpečné průjezdnosti komunikace znečištěním nebo vytvořením překážky, je povinna neprodleně a na vlastní náklady zajistit obnovení bezpečného stavu komunikace. Pokud tak neučiní neprodleně, provede tak obec a jí vzniklé náklady této osobě přeúčtuje.

Dojde - li k porušení či narušení místní komunikace, je povinen ten, kdo je způsobil tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu.

Zimní údržba se provádí odhrnováním nebo odstraňováním sněhu či posypem. Pominou - li důvody posypu (obleva), je povinnost toho, kdo za údržbu zodpovídá uklidit posypový materiál, který na komunikacích a přilehlých skladkách k těmto komunikacím zůstal. K posypu mohou být použity pouze zdraví, životu či majetku nezávadné posypové materiály.

Obec může stanovit, které komunikace se v zimě nebudou udržovat. Tyto komunikace musí být v tom smyslu označeny vhodnou značkou.

Nemůže-li vlastník, či uživatel nemovitosti povinnosti stanovené v tomto článku konat sám, musí se postarat o jejich splnění jiným způsobem, zejména prostřednictvím jiných osob, které si za tímto účelem zjedná.

Článek 9
Podmínky pro jízdu dopravních prostředků a pracovních strojů

V území spravovaném obcí se zakazuje jízda vozidel, dopravních prostředků a pracovních strojů, které by svým provozem mohly znečišťovat vozovku /jsou znečištěna nad obvyklou míru, převážejí náklad, který by mohl znečišťovat vozovku/. Vozidla musí být zbavena nečistot ještě před vjezdem na místní komunikace. Za případné znečištění komunikace a jeho následné odstranění zodpovídá majitel vozidla.

Dopravovaný materiál musí být zabezpečen tak, aby nedocházelo k znečisťovaní vozovky nebo ovzduší, příp. jiného veřejného prostranství. Dokonale musí být zabezpečeny zejména sypké hmoty, kovové třísky, odpadové dřevo, seno, sláma, piliny, siláže, hnůj a ostatní hnojiva atd.

Přemisťování vozidel, dalších dopravních prostředků a pracovních strojů s kovovými pásy po komunikaci je na území obce zakázáno.

Je zakázáno parkování na veřejném prostranství mimo místa k tomu určená, včetně přilehlých pásů zeleně.

Článek 10
Ochrana před nepříznivými účinky hluku

Fyzické a právnické osoby jsou povinny zabezpečit, aby se při provozu zařízení, motorových vozidel, reprodukované hudby, televizních přístrojů a dalších zdrojů nadměrného hluku zabránilo šíření hluku. Hlučnost osob se musí na všech místech jejich pobytu omezit na míru přiměřenou místu a jeho podmínkám, což platí zejména v době nočního klidu, tj. od 22 hod. do 6 hod., v době pracovního klidu a v době státních svátků.

Článek 11
Sankce

Za porušení této vyhlášky lze uložit sankce v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

Obci Boršov nad Vltavou zůstává i po uplatnění výše uvedené sankce pověřeným orgánem nárok na náhradu škody, která jí vznikla v souvislosti s porušením této vyhlášky.

Každý člen obecního zastupitelstva je oprávněn provádět dohled nad dodržováním této vyhlášky. Občanu, který poruší tuto vyhlášku, může být uložena pokuta blokově nebo proti němu může být zahájeno správní řízení pro přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o porušení či porušování této vyhlášky může učinit každý osobně na obecním úřadu obce, telefonicky, emailem, faxem či jiným písemným podáním určeným obci.

Článek 12
Závěrečná a společná ustanovení

Vlastníci a uživatelé budov a pozemků na území obce odpovídají za vzhled objektů obrácených průčelím do ulic.

Udržování čistoty a pořádku v obci a vytváření zdravého životního prostředí je společnou záležitostí všech obyvatel obce, podnikatelů i právnických osob
na jejím území. Každý vlastník (správce domu) nebo objektu v obci je povinen jej řádně udržovat v dobrém stavu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Tato vyhláška byla schválena na 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou dne 11.7.2011

Nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

Mgr. Jan Zeman v.r.
starosta obce

 

Ing. Miroslav Nejedlý v.r.
místostarosta obce