Obecně závazné vyhlášky

Jednací řád OZ

JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE Boršov nad Vltavou

Obecní zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou (dále jen "obecní zastupitelstvo ", OZ) se usneslo podle § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, na tomto svém jednacím řádu:

čl. 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje v mezích zákona postup jednání OZ.

Pokud není tímto jednacím řádem, jiným předpisem nebo usnesením zastupitelstva upraven postup při jednání zastupitelstva, rozhoduje o něm předsedající.

čl. 2
Svolání jednání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Zasedání svolává starosta, místostarosta, popřípadě jiný člen OZ.

Starosta je povinen svolat zasedání obecního zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání obecního zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavců 1 a 2, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

čl. 3
Příprava jednání obecního zastupitelstva

Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta, přitom stanoví zejména:
dobu a místo jednání,
odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.

Návrhy výborů nebo členů zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání OZ, nebo písemně.

Písemné materiály určené pro jednání OZ předkládá navrhovatel v počtu 1 výtisku prostřednictvím obecního úřadu tak, aby zastupitelé mohli být s materiály seznámeni nejpozději do 24 hodin před dnem jednání OZ.

O místě, době a navrženém pořadu jednání OZ informuje starosta občany nejpozději 24 hodin před jednáním OZ prostřednictvím mailové pošty, telefonicky.

čl. 4
Účast členů obecního zastupitelstva na jednáních

Členové OZ jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni řádně se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod, nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

čl. 5
Program jednání

Pořad schůze stanoví na počátku schůze OZ na návrh starosty.

Na schůzi OZ může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na pořad schůze a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví OZ souhlas. Předsedající sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení. O něm, či o námitkách proti němu rozhoduje OZ hlasováním.

Požádá-li o to písemně člen OZ, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání OZ. Nevyhoví-li starosta žádosti, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

čl. 6
Průběh jednání obecního zastupitelstva

Schůze OZ řídí starosta, nebo místostarosta, popřípadě jiný člen OZ.

Předsedající řídí hlasování, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá toho, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Jestliže při zahájení zasedání, nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů OZ, ukončí předsedající zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání k témuž, nebo zbývajícímu programu.

V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů OZ, dá schválit program jednání. Oznámí počet přihlášených do diskuze se svým stanoviskem ze strany veřejnosti. Jmenuje 2 členy z přítomných zastupitelů za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a zda byly proti němu podány námitky. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za správný. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich OZ po vyjádření ověřovatelů.

Zápis z předchozího jednání je při zasedání vyložen k nahlédnutí.

Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi OZ, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

OZ může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout, nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům.

Do diskuse se mohou členové OZ přihlásit vždy do konce rozpravy konkrétního bodu jednání.

Jestliže nebude diskuze věcná, může předsedající na tuto skutečnost upozornit a nedojde li k nápravě, bude předsedajícím diskutujícímu odebráno slovo.

Občané obce starší 18 let, vlastníci nemovitostí na území obce a cizinci s trvalým pobytem na území obce Boršov nad Vltavou (dále jen veřejnost) mohou k záležitosti projednávané v souladu se schváleným programem jednání vyjadřovat své stanovisko, a to:

písemně s ústním komentářem,
ústně.

Veřejnost uplatňuje právo přihlásit se se svým stanoviskem nejpozději před zahájením zasedání. Tuto skutečnost oznámí předsedajícímu. Předsedající před projednáváním jednotlivých bodů schváleného programu oznámí počet osob přihlášených z veřejnosti a vyzve občany k vystoupení v abecedním pořadí. Vyjádření oprávněných osob musí probíhat v jednacím jazyce zastupitelstva tj. v jazyce českém. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.

Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen OZ, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Na požádání skupiny zastupitelů (členů politické strany nebo jiné skupiny zastupitelů) je předsedající povinen vyhlásit krátkou přestávku pro jejich poradu.

čl. 7
Příprava usnesení zastupitelstva obce

Návrh usnesení předkládaný OZ ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů OZ.

Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně s odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

Usnesení je přijímáno ke každému projednávanému bodu zvlášť.

Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly starostovi, místostarostovi, předsedům výborů a jiným členům OZ.

Konečný návrh usnesení předkládá předsedající.

Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů OZ.

Zveřejnění přijatých usnesení se provede vyvěšením na úřední desce.

čl. 8
Hlasování

OZ rozhoduje o každém návrhu hlasováním. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů OZ.

Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách, a poté o ostatních částech návrhu.

Hlasování se provádí veřejně, nebo tajně, o čemž rozhoduje OZ.

čl. 9
Dotazy členů obecního zastupitelstva

Členové OZ mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na obecní úřad, na další orgány obce a požadovat od nich vysvětlení. Totéž právo má občan, který se přihlásil před zahájením schůze k diskuzi při jednání OZ.

Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezprostředně, není-li to možné, na příští schůzi OZ.

Dotazy vznesené na jednání OZ se zaznamenávají v zápisu.

čl. 10
Péče o nerušený průběh jednání

Nikdo nesmí rušit průběh jednání OZ, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

čl. 11
Organizačně technické záležitosti zasedání OZ

O průběhu jednání OZ se pořizuje zápis. Obecní úřad vede evidenci zápisů a usnesení jednotlivých zasedání.

Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Přílohou zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a připomínky podané při zasedání písemně.

Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé zápisu. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Každý člen OZ je povinen se se zápisem seznámit.

O námitkách člena OZ proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání OZ.

čl. 12
Zabezpečení a kontrola usnesení

Starosta a příslušné výbory projednají na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení OZ.

čl. 13

Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo dne 6.6.2012, usnesením č. 3/10.
Tímto dnem se ruší jednací řád obecního zastupitelstva ze dne 25.11.2002.

 

Mgr. Jan Zeman v.r.
starosta obce