Obecně závazné vyhlášky

Pohyb psů, veřejný pořádek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou se na svém zasedání dne 19. července 2004 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1
Základní ustanovení

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1 a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Boršov nad Vltavou.

Čl. 2
Působnost vyhlášky

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území obce Boršov nad Vltavou.

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů

Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny:
a) učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství, kterým se rozumí pohyb psa bez doprovodu osobou,

b) na veřejných prostranstvích opatřit psa náhubkem a vodit jej na vodítku.

Čl. 4
Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství

Oprávněné osoby jsou povinny zajistit, aby hospodářská zvířata nezhoršovala čistotu a bezpečnost na veřejných prostranstvích.

Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání hospodářských zvířat po veřejném prostranství – p. č. 13, 52, 56, 62, 223, 410/1, 412, 624, 661, 667, 691/2, 763 v k. ú. Boršov nad Vltavou a p. č. 2375, 3324/1 a 3326 v k. ú. Zahorčice u Vrábče.

Volným pohybem hospodářských zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb po veřejném prostranství bez dohledu oprávněných osob.

Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí zejména následující druhy zvířat: koně, skot, ovce, kozy, prasata, kur domácí, krůty, kachny, husy.

(Veřejným prostranstvím jsou dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.)

Čl. 5
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin 2.

Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i opatření k nápravě zjištěných nedostatků bude provádět Obec Boršov nad Vltavou.

Čl. 6
Zrušení ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška o podmínkách chovu hospodářského zvířectva ze dne 1. 1. 1995.

Čl. 7
Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Richard Kocina v. r.
starosta

 

Mgr. Stanislav Gorčica v. r.
místostarosta