Obecně závazné vyhlášky

Pořádání akcí

Obecně závazná vyhláška obce Boršov nad Vltavou č. 1/2008

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou se na svém zasedání dne 10. 3. 2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze provozovat pouze v době od 8.00 do 22.00 hodin.

(2) Výjimku z ustanovení odstavce 1 tohoto článku vyhlášky může v případech hodných zvláštního zřetele udělit v konkrétním případě zastupitelstvo obce, které může tímto oprávněním pověřit obecní úřad.

(3) Žádost o povolení výjimky podle odstavce 2 tohoto článku vyhlášky je součástí oznamovací povinnosti dle článku 2 této vyhlášky.

(4) Pro účely této vyhlášky se za noční dobu považuje doba mezi 22.00 hodinou a 6.00 hodinou 1/.

Čl. 2
Oznamovací povinnost

Pořadatel podniku uvedeného v článku 1 této vyhlášky je povinen oznámit nejméně 15 dní před jeho konáním obecnímu úřadu v Boršově nad Vltavou:

jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele, je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná;

označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení;

předpokládaný počet účastníků tohoto podniku;

počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení;

údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí;

1) § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat;

lhůtu, ve které zajistí pořadatel úklid místa konání podniku a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků;

způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 2);

způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany 3).

Čl. 3
Sankce

(1) Za porušení ustanovení této vyhlášky je možné podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě uložit pokutu podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 4).

(2) Za porušení ustanovení této vyhlášky fyzickými osobami se může jednat o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Boršov nad Vltavou č. 1/2003, o některých opatřeních k zabezpečení veřejného pořádku při pořádání kulturních podniků, ze dne 20. 1. 2003.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. 4. 2008.

2) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

4) § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Ing. František Homolka v. r.
starosta

 

Mgr. Stanislav Gorčica v. r.
místostarosta