Obecně závazné vyhlášky

Řád veřejného pohřebiště

Dolní hřbitov

Opatření obce Boršov nad Vltavou

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb.
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

v platném znění schválilo tento Řád veřejného pohřebiště Obce Boršov nad Vltavou dne 19.9.2011, pod číslem usnesení 14/7 a to ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví,v platném znění.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona č. 256/2001 Sb., v platném znění,

po předchozím souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích ze dne 05.09.2011,

vydaného pod č.j. KUJCK15625/2011/OREG-Bá.

2.Ustanovení tohoto Řádu se vztahuje na pohřebiště v k.ú. Boršově nad Vltavou, p.č. 2 - ostatní plocha (hřbitov, urnový háj) o výměře 1182 m2.

Upravuje provoz pohřebiště, zejména hygienicky nezávadné pohřbívání zemřelých, ukládání jejich zpopelněných ostatků a péči o místa s uloženými ostatky v souladu s platnými předpisy a zásadami piety.

3. Řád veřejného pohřebiště je závazný pro nájemce hrobových míst a dále osoby, které zde

vykonávají objednané činnosti a návštěvníkypohřebiště, to vše v souladu se zákonem

č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění.

Článek 2
Působnost řádu pohřebiště

1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v Boršově nad Vltavou –

v k.ú. Boršov nad Vlavou na parcele číslo 2 (u kostela).

Vnější hranice tohoto pohřebištějsou vymezeny zdí.

2. Řád je závazný pro provozovatele – obec (správce) a dále pro subjekty, zajišťující

pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a

urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob,

které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a

pro ostatní veřejnost.

Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb

1. Na pohřebišti Obce Boršov nad Vltavou jsou poskytovány tyto služby:

· nájem místa pro hroby, hrobky

· nájem místa pro uložení lidských ostatků v urnách

· správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací a zeleně

· vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště

· zajišťování odvozu a likvidace odpadů

· vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu

· zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti

2. V souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje je na základě zákona tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena, na pohřebišti p.č. 2, v k.ú. Boršov nad Vltavou (u kostela), tlecí doba v délce 15 let.

Článek 4
Povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba zpřístupnění pohřebiště

1. Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo

jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací,

za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí

v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění

bezpečnosti.

3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán,

rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.

5. Na pohřebišti není dovolena jízda motorovými a jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů.

6. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích,

koloběžkách, skateboardech.

7. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto

místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebištědovoleno se zde

chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné

omamné látky, odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa, vodit psy, kočky a jiná

zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou

určeny.

8. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

9. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který

stanoví tento Řád a správce.

10. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu

pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

v platném znění a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat

tento Řád a to vždy s vědomím správce pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li

ho dle tohoto řádu potřeba.

Článek 5
Správce pohřebiště a jeho povinnosti

Správce pohřebiště je povinen zejména:

1. Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem, tímto zveřejněným Řádem a zvláštními

právními předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o

shromažďování apod.).

2. Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa dle typu pro každého

nájemce.

3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ustan. § 21, odst. 1

zákona (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských

pozůstatků a ostatků).

4. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit –

označit schématickým plánkem, číselně označit......). Pronajímat tato místa a

provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem a Řádem tak, aby

vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů.

Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá nárok na individuální umístění

hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru.

5. Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, provádět údržbu cest a chodníků a celkově dbát na úpravu pohřebiště.

6. Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.

7. Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebišti, včetně údržby veřejných travnatých

ploch.

8. Správce pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby

nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce

znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů

před skončením sjednané doby nájmu.

9. Správce pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu

přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je

nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště.

Článek 6
Užívání hrobového místa

1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového

místa uzavřené mezi pronajímatelem – Obec Boršov nad Vltavou a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu

hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného a výši úhrady za služby spojené

s nájmem.

2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout

pronajímateli – správci pohřebiště veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno

ustanovením § 21, odst. 1 zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a

datum jejího narození a úmrtí a její rodné číslo,

• záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy

do hrobu nebo hrobky, byla-li touto nemocí nakažena,

• jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa,

jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikační číslo

nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,

• údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa,

• dále případně údaje o vlastníku hrobového zařízení, není-li vlastníkem nájemce a to

nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození,

Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu

oznámit správci pohřebiště.

3. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na níž se

smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba

stanovená pro pohřebiště, na němž se hrob nachází, to je 15 let.

4. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:

• pro hrob ................................................. na 15 let

• pro uložení urny ..... ......... ........................... na 10 let

5. Podnájem hrobového místa je zakázán.

6. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci

právo zřídit na pronajatém místě hrob, urnové místo včetně vybudování náhrobku

a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu

s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny správce pohřebiště, s následnou

možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

7. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím

správce pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní

nájemce a vlastník náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit správci

pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i

nadále v jeho vlastnictví.

8. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa

v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu.

9. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice. Je-li nájemcem právnická

osoba, přechází právo nájmu na jejího právního nástupce. Dědic, nebo právní nástupce

nájemce je povinen doložit správci titul k přechodu nájmu a sdělit údaje, potřebné pro

vedení evidence, předepsané zákonem.

10. Správce pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu

hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné

nájemné, nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu

správce písemně vyzval.

11. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení

smlouvy o nájmu, může správce pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že:

• nájemce neplní své povinnosti vyplývající z ustanovení tohoto Řádu

• nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3

měsíců ode dne, kdy ho k tomu správce písemně vyzval, nebo

• má-li být pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. (1) zákona.

12. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje

správce pohřebiště podle § 20, písm. g), bod 4 a 5 zákona.

13. Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení

v následujícím rozsahu a způsobem:

• zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by

narušoval svým vzhledem okolí, jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob

14. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho

stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce

neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě správce, je správce pohřebiště oprávněn

zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

15. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o

sousední hrobová zařízení.

16. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.

Zpopelněné lidské ostatky může nájemce ukládat na pohřebišti pouze s vědomím správce a nájemce je povinen poskytnout správci veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením

§ 21, odst. 1 zákona.

17. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem, tyto

čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.

18. Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral,

ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto

lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se

vyjmou a uloží do společných hrobů bez úředních obalů.

Článek 7
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již

existujících je oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném

předchozím souhlasu správce pohřebiště.

2. Při zřizování a úpravě hrobového místa je uživatel povinnen řídit se podmínkami stanovenými správcem pohřebiště, zejména pokud jde o povahu úpravy, rozměry, tvar výzdoby a druh užitého materiálu

3. Pro zřizování hrobových míst a jejich úpravy platí tyto zásady:

a) pohřbívací plocha musí svými rozměry odpovídat konkrétním potřebám a narokům plynoucím z úpravy ostatků, charakteru hrobu, rozměru rakve apod.

b) dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody

c)základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.

d) uličky mezi hroby, které tvoří součást veřejného prostranství hřbitova musí být nejméně 30 cm široké. Kde nebyla tato podmínka v minulosti dodržena, je přípustné takové uspořádání, že ulička zůstává vždy alespoň mezi dvojicemi hrobů, aby ke každému z nich byl volný příspup vždy z jedné delší a jedné kratší strany

e) mezi jednotlivými hroby (hrobkami) musí být pod povrchem země nejméně 60 cm široké přepažení (půda, stěny)

f) vrstva hlíny určená k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 120 cm vysoká s přiměřeným převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu

g) příprava a zřízení hrobky musí odpovídat hygienickým požadavkům

h) texty a úpravy nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště. Není dovoleno na náhrobních deskách nebo jiných místech hrobů a jejich příslušenství umisťovat nevhodné nápisy a symboly.

4. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na

pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování

potřebného materiálu na místech a způsobem určeným správcem pohřebiště.

5. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného

hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48

hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci pohřebiště.

6. Na pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom, nebo keř pouze s předchozím

písemným povolením správce pohřebiště. Správce může nájemci přikázat odstranění

vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad

nájemce hrobového místa.

Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

1. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky,

pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva

ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

2. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce

hrobového místa jen se souhlasem hygienika, nebo nařídí-li exhumaci

v trestním řízení soud, nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni

požádal. Správce pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl

narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

3. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být

rakev otevřena, souhlasu hygienika.

4. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a

způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na daném pohřebišti.

5. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí

správce úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od osoby, která

obstarává pohřbení zemřelého nájemce.

6. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve

stanovené tlecí době zetlely (mineralizace) spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují

zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu

rakví, ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných

materiálů. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.

7. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

• vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna

poloviční zinková vložka,

• kovové.

Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.

8. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si správce

souhlas hygienika v případě, že je zjevné, že lidské ostatky nejsou zetlelé.

9. Lidské pozůstatky lze do hrobů a hrobek ukládat pouze po předání opisu listu o prohlídce mrtvého správci pohřebiště.

Článek 9
Sankce

1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích, zákona o obcích a

souvisejících obecně závazných právních předpisů.

2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zák. č. 256/2001 Sb., v platném znění

• je nájemcem místa na pohřebišti a nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa i

přes písemné upozornění správce,

• zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se

důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.

3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč ve smyslu § 26

zákona č. 256/2001 Sb., v platném znění.

Článek 10
Ostatní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí

zákonem č. 256/2001 Sb. – o pohřebnictví, v platném znění.

2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí

fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí a je jí pověřen příslušný orgán Obce Boršov nad Vltavou.

4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit zastupitelstvo obce.

5. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu

kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu

vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči

o ně zvláštní předpisy (viz např. zákon o státní památkové péči).

Článek 11
Závěrečné ustanovení

Tento Řád veřejného pohřebiště Obce Boršov nad Vltavou byl uzavřen v souladu se zákonem

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho schválení

stanovené tímto zákonem (§ 41). Tento řád je účinný dnem 20.9.2011. Řád veřejného

pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Obce Boršov nad Vltavou a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

V Boršově nad Vltavou, 1. 9. 2011

 

Mgr. Jan Zeman v. r.
starosta obce

Horní hřbitov

VYHLÁŠKA č. 2/2003

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo Obce Boršov and Vltavou se dne 15.09.2003, podle ust. § 84 odst. 2 písm.i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, usneslo vydat v souladu s ust. § 19 zák. č. 256/2001 Sb.

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

1. Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na pohřebiště v Boršově nad Vltavou. Upravuje provoz pohřebiště, zejména hybienicky nezávadné pohřbívání zemřelých, ukládání jejich zpopelněných ostatků a péči o místa s uloženými ostatky v souladu s platnými předpisy a zásadami piety.

2. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde provádějí práce.

Čl. 2
Provozování pohřebiště a výkon jeho správy

1. Shora uvedené pohřebiště provozuje Obec Boršov nad Vltavou, která je i jeho správcem (dále jen „správce pohřebiště").

2.Správce pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, jejichž vznik zavinil porušením svých povinností. Vlastníku hrobového příslušenství nevzniká nárok na náhradu škody z toho důvodu, že např. kořeny stromů, keřů, živelné pohromy apod. Způsobily škodu na hrobovém příslušenství včetně jeho základů, nebo z toho důvodu, že došlo k odcizení nebo poškození tohoto příslušenství neznámým pachatelem.

Čl. 3
Úkoly správce pohřebiště

1. Správce pohřebiště pečuje o vnější vzhled pohřebiště, nepronajatá hrobová místa, výsadbu zeleně, čistotu na pohřebišti, úpravu cest, údržbu zdi. Dále pečuje o účelová zařízení a technickou vybavenost na pohřebišti.

2. Správce pohřebiště pronajímá hrobová místa na pohřebišti, vybírá úhradu za pronájem hrobových míst a hřbitovní služby podle ceníku.

3. Správce pohřebiště je povinen vést řádnou evidenci pronajímaných hrobových míst. Rozhoduje o velikosti hrobového místa podle místních podmínek.

Čl. 4
Provoz pohřebiště

1. Správce pohřebiště může ve zvláštních případech, např. z bezpečnostních důvodů (náledí apod.), přístup na pohřebiště omezit.

2. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se chovat způsobem odpovídajícím pietě místa. Není dovoleno činit hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odhazovat odpadky mimo místo k tomu určené, vodit nebo vpouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata.

Kytice, věnce a ostatní odpad je dovoleno odkládat pouze na vyhrazené a označené místo.

3. Dětem do 10ti let je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

4. S motorovými a jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů lze na pohřebiště vyjíždět jen se souhlasem správce pohřebiště. Na pohřebiště zakazuje se vjezd a jízda na jízdních kolech.

5. Správce pohřebiště je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby, např. kytice, věnce, pokud narušují po ovadnutí estetický vzhled pohřebiště.

6. Světla na pohřebišti lze rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

7. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům, než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.

8. Stromy a keře lze na pronajmutých hrobových místech vysazovat a odstraňovat jen po předchozím písemném souhlasu správce pohřebiště. Vysazené stromy a keře se stávají součástí pohřebiště. Správce pohřebiště je může kdykoliv odstranit, jestliže narušují provoz pohřebiště nebo péči o pohřebiště. Přitom je třeba respektovat ustanovení předpisů upravujících ochranu veřejné zeleně.

9. Lavičky lze na pohřebišti umisťovat jen po předchozím souhlasu správy pohřebiště. Všichni návštěvníci pohřebiště mohou lavičky užívat. Povolení k umístění lavičky může být kdykoliv odvoláno.

Čl. 5
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských ostatků do hrobu činí 20 let.

Čl. 6
Užívání hrobového místa

1. Místo na pohřebišti pronajímá uživateli správce pohřebiště. Tento nájemní vztah musí být ze zákona upraven nájemní smlouvou v písemné podobě. Místo pro hrob nebo hrobku se pronajímá minimálně na 20 let, což je minimální tlecí doba, a místo pro urnu na dobu 10 let od prvního uložení. Po uplynutí této doby je nájem hrobového místa prodlužován na návrh občana, který má užívací právo k hrobovému místu.

2. Uživatel hrobového místa je oprávněn ukládat ostatky zemřelých, provádět jejich exhumaci se souhlasem hygienika, zřizovat pomníky a zdobit je, provádět další úpravy, v souladu s tímto řádem a pokyny správce pohřebiště.

3. Uživatel je povinen oznámit správci pohřebiště záměr uložení ostatků a udržovat hrobové místo v řádném stavu. Zjistí-li správce pohřebiště závady, vyzve uživatele, aby je odstranil ve stanovené lhůtě.

4. Každý, kdo předloží doklad o nájmu hrobového místa, se považuje za osobu oprávněnou disponovat hrobovým místem s tím, že nese povinnost platit úhradu za nájem hrobového místa na další období.

5. V případě úmrtí uživatele hrobového místa přechází právo užívat toto místo na jeho dědice.

6. Nájmem hrobového místa nevzniká uživateli k tomuto právo vlastnické.

Čl. 7
Právo užívání hrobového místa zaniká

1. Uplyne-li doba, na kterou byl nájem hrobového místa dohodnut a zaplacen, pokud:

a) Uživatel neudržuje hrobové místo v řádném stavu, a to i když má zájem o propůjčení tohoto místa na další období.

b) Uživatel nezaplatil úhradu za užívání hrobového místa na další období do 3 měsíců od doručení upozornění správce pohřebiště na uplynutí původně sjednané doby nájmu.

c) Uplynutím sjednané doby nájmu, nedovolují-li poměry na pohřebiště její další prodloužení.

2. Bylo-li pohřebiště z důvodu obecného zájmu zrušeno.

3. Hrobová místa a hrobová příslušenství, která mají kulturní význam, nesmí být zrušena bez předchozího souhlasu příslušného orgánu státní památkové péče.

Čl. 8
Příslušenství hrobového místa

1. S hrobovým, hrobkovým a urnovým příslušenstvím hrobového místa je oprávněn disponovat jen jeho vlastník. Zemře-li, přechází vlastnické právo k hrobovému příslušenství na jeho dědice.

2. Dojde-li k zániku užívání hrobového místa, je vlastník povinen odstranit hrobové příslušenství, pokud se nestal novým uživatelem tohoto místa nebo se s novým uživatelem nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové příslušenství do 4 týdnů od doručení výzvy správce pohřebiště. Po uplynutí této lhůty je správce pohřebiště oprávněn odstranit hrobové příslušenství na náklad a nebezpečí jeho vlastníka.

Čl. 9
Zřizování a úpravy hrobových míst

1. Při zřizování a úpravě hrobového místa je uživatel povinen se řídit podmínkami stanovenými správcem pohřebiště, zejména, pokud jde o povahu úpravy, rozměry, tvar výzdoby a druh užitého materiálu.

2. Pro zřizování hrobových míst a jejich úpravy platí tyto zásady:

a) Pohřbívací plocha musí svými rozměry odpovídat konkrétním potřebám a nárokům plynoucím z úpravy ostatků, charakteru hrobu, rozměru rakve apod.

b) Dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou podezmní vody.

c) Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzování se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.

d) Uličky mezi hroby (hrobkami), které tvoří součást veřejného prostranství hřbitova musí být nejméně 30 cm široké. Kde nebyla tato podmínka v minulosti dodržena, je přípustné takové uspořádání, že ulička zůstává vždy alespoň mezi dvojicemi hrobů (hrobek), aby ke každému z nich byl volný přístup vždy z jedné delší a jedné kratší strany.

e) Mezi jednotlivými hroby (hrobkami) musí být pod povrchem země nejméně 60 cm široké přepažení (půda, stěny).

f) Vrstva hlíny určená k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 120 cm vysoká s přiměřeným převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu.

g) Příprava a zřízení hrobky musí odpovídat požadavkům okresního hygienika.

h) Texty a úprava nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště. Není dovoleno na náhrobních deskách nebo jiných místech hrobů, hrobech a jejich příslušenství umisťovat nevhodné nápisy a symboly.

Čl. 10
Sankce

Porušení této závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Závěrečná ustanovení

1. Porušení povinností stanovených tímto řádem bude posuzováno a případně postihováno podle příslušné právní úpravy.

2. Tento řád je závazný pro všechny, kteří provádějí jakékoliv práce na pohřebišti a pro všechny občany, kteří se na pohřebišti zdržují.

3. Správce pohřebiště informuje návštěvníky pohřebiště o vydání tohoto řádu jeho vyvěšením u vchodu na pohřebiště. Současně je upozorňuje na možnost nahlédnout do tohoto řádu na Obecním úřadě v Boršově nad Vltavou.

4. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyhlášení.

V Boršově nad Vltavou dne 15. 9. 2003

 

Richard Kocina v. r.
starosta

 

Mgr. Stanislav Gorčica v. r.
místostarosta