Obecně závazné vyhlášky

Vodné, stočné

Obecně závazná vyhláška obce BORŠOV NAD VLTAVOU č. 4/2008,

kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo Obce Boršov nad Vltavou se na svém zasedání dne 15.12.2008, usnesením č. 39/6 usneslo vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě. 1)

Čl. 2
Stanovení druhu pevné složky

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle (například podle kapacity vodoměru/§32 odst. 1 písm. a)/, nebo podle profilu vodovodní přípojky /§32 odst. 1 písm. b)/, nebo podle množství odebrané vody /§32 odst. 1 písm. c)/ vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení, tj. 1. 1. 2009.

 

Ing. František Homolka v. r.
starosta

 

Mgr. Stanislav Gorčica v. r.
místostarosta

 

 

 

1) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů