Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 12.10.2020

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  obce Boršov nad Vltavou

 Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 12.10.2020 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu

Znovuprojednávané body:

 1. Kontrola usnesení – vzhledem k zrušení zápisu č. 24/2020 v plném rozsahu, budou znovuprojednávány body z minulého zastupitelstva, konaného dne 7.9.2020, včetně kontroly usnesení zápisu č. 23/2020 ze dne 24.8.2020
 2. Příprava rozpočtu na rok 2021
 3. Územní plán – návrh před veřejným projednáváním
 4. E.ON – Smlouva o zříz. věcného břemene (stavba K540/1, přip. NN, č. CB 014330054970/1030054133/002)
 5. Doplnění sociálního fondu - zrušeno
 6. Rozpočtové opatření č. 8, 9
 7. Firma Evident – Invest projednání „Smlouvy o zřízení služebnosti inž.  sítě dešťové kanalizace na pozemku 760/31 v k. ú. Boršov nad Vltavou“
 8. Žádost  o prodej pozemku p. č. 226/64 v k. ú. Boršov nad Vltavou
 9. Firma Venture Development Theta, s.r.o. – projednání kupní smlouvy
 10. Žádost Obce Baráčníků o individuální dotaci (šití krojů pro děti z MŠ Boršov nad Vltavou)
 11. Ceník výpůjčky stanů, pivních setů, ozvuč. aparatury pro občany Obce Boršov nad Vltavou
 12. Projednání potřeby ustanovení správce fotbalového hřiště

      Nové body k projednání:

 1. Inventarizace majetku, pohledávek  a závazků obce ke dni 31.12.2020, složení inventarizačních komisí, harmonogram
 2. Pronájem nebytových prostor
 3. Žádost o zřízení práva užívání vodovodní přípojky zahrádkářské osady Boršov
 4. Firma Cetin – žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
 5. Smlouva „Vltavská cyklostezka“ – schválení
 6. Podpora urychlené dostavby středočeské dálnice D3
 7. Stanovení ceny za pronájem pozemku p. č. 2283/31 o výměře 447 m² v k. ú. Zahorčice u Vrábče

                                                                                                       Jan Zeman

                                                                                                                    Starosta obce

 

Vyvěšeno dne: 2.10.2020

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 2.10.2020 do 13.10.2020