Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou dne 22.11.2021

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 22. 11. 2021  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Rozpočet Obce Boršov nad Vltavou na rok 2022 - návrh
 5. Střednědobý výhled rozpočtu – rok 2023 a 2024 – návrh
 6. Cena za odkup obecního pozemku p. č. 728/2 v k. ú. Boršov nad Vltavou (cca 22m²)
 7. Rozpočtové opatření č. 13, 14
 8. VŘ – Zřízení BMIS (bezdrátový rozhlas) pro Obec Boršov nad Vltavou
 9. Žádost MŠ Boršov nad Vltavou o finanční příspěvek na akci „Mikuláš“
 10. Smlouva č. : CB-001030069489/001- ELSA firmy EG.D, a.s.  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 11. Žádost o pronájem pozemku p.č. 410/1 o výměře 18 m²
 12. Čevak – návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2022 Boršov nad Vltavou
 13. VŘ „Stavba chodníku v Poříčské ulici od viaduktu ke trati , k. ú. Boršov nad Vltavou“

(per rollam)

 • Dodatek č. 1
 • Dodatek č. 2
 1. Příkaz k inventarizaci, složení inv. komisí
 2. „Projektová dokumentace Stará škola „ – změna termínu vypracování
 3. Smlouva č. CB-014330062288/001-DVK firmy EG.D o věcném břemeni
 4. Obecně závazná vyhláška Obce Boršov nad Vltavou o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářství – návrh

                                                                         

 

 

Mgr. Zeman Jan

starosta obce