Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 23. 1. 2023 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

Návrh programu jednání  :

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Návrh na uzavření smlouvy s firmou EG.D o zřízení věcného břemene č.: ŘSD-001030075796/002
 5. Rozpočtové opatření č. 19/2022
 6. Odměny neuvolněných členů OZ
 7. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 8. Žádost o posouzení možnosti poskytnutí fin. příspěvku centru Arpida, z. ú.
 9. Návrh na uzavření smlouvy s firmou EG.D. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. : CB-001030078614/005-SECB
 10. Výběrové  řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení – hasičská zbrojnice
 11. Sloučení MŠ + ZŠ pod jednu organizaci
 12. Pronájem části pozemku TJ Sokol za účelem výstavby tělocvičny
 13. Zřízení termínovaného účtu s indexovou sazbou 7.000.000,- Kč u Komerční banky

 

 

 

                                                           Mgr. Zeman Jan

                                                           Starosta obce