Obecně závazné vyhlášky

Systém nakládání s odpady

 

Obec Boršov nad Vltavou

Zastupitelstvo obce

Obecně závazná vyhláška

obce Boršov nad Vltavou

č. 1/2018

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Boršov nad Vltavou

 

 

Zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou  se na svém zasedání dne 20.8.2018 usnesením č. 52/2018 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Boršov nad Vltavou, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

   

a/Biologické odpady,

 b/Papír,

 c/Plasty včetně PET lahví,

d/Sklo,

e/Kovy,

f/Nebezpečné odpady,

g/Objemný odpad,

h/Směsný komunální odpad.

 

2.Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

   

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1.

   

 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a/Biologické odpady, barva hnědá

b/Papír, barva modrá

c/Plasty, PET lahve, barva žlutá

d/Sklo, barva zelená

e/Kovy, barva šedivá

 

4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

5. Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Sadová v Boršově nad Vltavou.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a jsou zasílány na soukromé e-mailové adresy občanů.

 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

   

 3. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Sadová v Boršově nad Vltavou.

   

  Čl. 5

  Sběr a svoz objemného odpadu

   

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod).

   

 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem   vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a jsou zasílány na soukromé e-mailové adresy občanů.

   

 3. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Sadová Boršov nad Vltavou

 4. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

   

Čl. 6

Zpětný odběr výrobků

 

Drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky lze odkládat v rámci zpětného odběru do sběrného dvora a na další místa zpětného odběru zřízená v souladu se zákonem o odpadech. Drobné baterie lze odkládat v rámci zpětného odběru také v přízemí budovy obecního úřadu do označených boxů.

 

Čl. 7

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a/typizované sběrné nádoby: popelnice  určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b/odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

   

 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

   

 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner např. u firmy Marius Pederesen.

   

   

  Čl. 9

  Závěrečná ustanovení

   

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č. 8/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání s komunálním odpadem.

   

 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

   

   

              Podpis                                                                                               Podpis

   

   

   

   

   

  Ing. Nejedlý Miroslav                                                                       Mgr. Zeman Jan

        místostarosta                                                                                          starosta